سوال در مورد اين محصول

بازاريابي خلاق:روش‌هاي كشف ايده‌هاي راه‌گشا در بازاريابي