سوال در مورد اين محصول

بازاريابي خلاق : روش ‌هاي كشف ايده ‌هاي راه‌گشا در بازاريابي