بالا

فرهنگ لغات برق كليه گرايشها،زبان عمومي و تخصصي