سنتز تركيبات آلي با روش گسستن به همراه كتاب تمرينهاي تكميلي و حل آن ( Workbook )

organic synthesis, the disconnection approach
ناشر: علمي و فني
نویسنده: استوارت وارن ‏‏‏،
مترجم: ‏محمدمهدي خدايي ،
وضعيت :
50,000تومان
فصل 1 ( از صفحه 1 الي 6 ) : روش گسستن فصل 2 ( از صفحه 7 الي 18 ) : اصول اوليه: سنتز تركيبات آروماتيك فصل 3 ( از صفحه 19 الي 30 ) : استراتژي I: ترتيب رويدادها فصل 4 ( از صفحه 31 الي 39 ) : گسستنهاي تك گروهي C-X فصل 5 ( از صفحه 40 الي 47 ) : استراتژي II: گزينش‌پذيري فصل 6 ( از صفحه 48 الي 59 ) : گسستن پيوند C-X سيستم دوعاملي فصل 7 ( از صفحه 60 الي 69 ) : استراتژيIII: وارونگي قطبيت، واكنشهاي حلقوي‌شدن، خلاصه استراتژي فصل 8 ( از صفحه 70 الي 76 ) : سنتز آمينها فصل 9 ( از صفحه 77 الي 86 ) : استراتژي IV: گروه‌هاي محافظت كننده فصل 10 ( از صفحه 87 الي 98 ) : گسستنهاي C-C تك گروهي I: الكلها فصل 11 ( از صفحه 99 الي 106 ) : استراتژي عمومي (الف): گزينش يك گسستن فصل 12 ( از صفحه 107 الي 119 ) : استراتژي V: فضاگزيني (الف) فصل 13 ( از صفحه 120 الي 128 ) : گسستنهاي C-C تك گروهيII: تركيبات كربونيل فصل 14 ( از صفحه 129 الي 134 ) : استراتژي VI: جهت‌گزيني فصل 15 ( از صفحه 135 الي 143 ) : سنتز آلكنها فصل 16 ( از صفحه 144 الي 150 ) : استراتژي VII: استفاده از استيلنها فصل 17 ( از صفحه 151 الي 159 ) : گسستنهاي دو گروهي I: واكنشهاي ديلز - آلدر فصل 18 ( از صفحه 160 الي 163 ) : استراتژي VIII: مقدمه اي بر واكنشهاي تراكمي كربونيل فصل 19 ( از صفحه 164 الي 173 ) : گسستنهاي دوگروهي II: تركيبات 1، 3- دوعاملي‌شده و تركيبات كربونيلي غير اشباع - a و b فصل 20 ( از صفحه 174 الي 194 ) : استراتژي IX: كنترل در واكنشهاي تراكمي كربونيل فصل 21 ( از صفحه 195 الي 204 ) : گسستنهاي دو گروهي III: تركيبات 1، 5- دو عاملي شده، واكنش افزايشي مايكل و آنلاسيون رابينسون فصل 22 ( از صفحه 205 الي 210 ) : استراتژي X: استفاده از تركيبات نيتروآليفاتيك در سنتز فصل 23 ( از صفحه 211 الي 223 ) : گسستنهاي دو گروهي IV: تركيبات 1، 2- دو عاملي‌شده فصل 24 ( از صفحه 224 الي 237 ) : استراتژي XI: واكنشهاي راديكالي در سنتز، FGA و عكس آن فصل 25 ( از صفحه 238 الي 247 ) : گسستن دو گروهي V: تركيبات 1، 4- دو عاملي‌شده فصل 26 ( از صفحه 248 الي 254 ) : استراتژي XII: اتصال مجدد فصل 27 ( از صفحه 255 الي 261 ) : گسستنهاي دوگروهي VI: تركيبات 1، 6- دوعاملي‌شده فصل 28 ( از صفحه 262 الي 273 ) : استراتژي عمومي (ب): استراتژي گسستن كربونيل فصل 29 ( از صفحه 274 الي 286 ) : استراتژي XIII: ممقدمه‌اي بر سنتز حلقه‌ها، تركيبات هتروسيكلي اشباع‌شده فصل 30 ( از صفحه 287 الي 296 ) : حلقه‌هاي سه عضوي فصل 31 ( از صفحه 297 الي 306 ) : استراتژي XIV: نوآورايي در سنتز فصل 32 ( از صفحه 307 الي 313 ) : حلقه‌هاي چهار عضوي: فتوشيمي در سنتز فصل 33 ( از صفحه 314 الي 318 ) : استراتژي XV: كاربرد كتنها در سنتز فصل 34 ( از صفحه 319 الي 324 ) : حلقه‌هاي پنج عضوي فصل 35 ( از صفحه 325 الي 335 ) : استراتژي XVI: نوآراييهاي پريسيكليك در سنتز، روشهاي ويژه براي سنتز حلقه‌هاي پنج عضوي فصل 36 ( از صفحه 336 الي 346 ) : حلقه‌هاي شش عضوي فصل 37 ( از صفحه 347 الي 362 ) : استراتژي عمومي (ج): استراتژي سنتز حلقه فصل 38 ( از صفحه 363 الي 376 ) : استراتژي XVII: فضاگزيني (ب) فصل 39 ( از صفحه 377 الي 399 ) : هتروسيكلهاي آروماتيك فصل 40 ( از صفحه 400 الي 422 ) : استراتژي عمومي (د): استراتژي پيشرفته فصل 41 ( از صفحه 423 الي 424 ) : واژه‌نامه انگليسي به فارسي فصل 42 ( از صفحه 425 الي 426 ) : واژه‌نامه فارسي به انگليسي فصل 43 ( از صفحه 427 الي 438 ) : منابع
نویسنده استوارت وارن ‏‏‏،
مترجم ‏محمدمهدي خدايي ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 438
نوبت چاپ 7
سايز وزيري
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
وزن 646
سال چاپ 1393
شابك9789646215047
كد كالا4084

محصولات مرتبط