راهنماي گام به گام پياده‌سازي داده كاوي

ناشر: صانعي شهميرزادي
نویسنده:
مترجم: محمد-روزبه
وضعيت :
6,500تومان

فهرست مطالب
پيشگفتار
فصل اول: مقدمه
روش شناسي CRISP-DM
جداسازي سلسله مراتبي
مدل مرجع و راهنماي کاربر
نگاشت مدل هاي عمومي به مدل هاي اختصاصي
چهارچوب داده کاوي
نگاشت با چهارچوب ها
چگونگي نگاشت
توضيح فصل ها
مطالب
اهداف
فصل دوم: مدل مرجع CRISP-DM
1 شناخت و درک کسب و کار
1-1 تعيين اهداف فعاليت تجاري
1-2 ارزيابي وضعيت
1-3 تعيين اهداف داده کاوي
1-4 ارائه طرح پروژه
2 شناسايي و درک داده ها
2-1 جمع آوري اوليه داده ها
2-2 توصيف داده ها
2-3 کاوش داده ها
2-4 بررسي کيفيت داده ها
3 آماده سازي داده ها
3-1 انتخاب داده ها
3-2 پاکسازي داده ها
3-3 ساخت داده ها
3-4 يکپارچه سازيداده ها
4 مدلسازي
4-1 انتخاب تکنيک مدلسازي
4-2 ايجاد طرح آزمون
4-3 ساخت مدل
4-4 ارزيابي مدل
5 ارزيابي
5-1 ارزيابي نتايج
5-2 مرور فرآيند
5-3 تعيين مراحل بعدي
6 گسترش و استقرار
6-1 طراحي براي گسترش و استقرار
6-2 طراحي براي نظارت و نگهداري
6-3 تهيه گزارش نهايي
6-4 بازبيني پروژه
فصل سوم: راهنماي کاربر CRISP-DM
1 شناخت و درک کسب و کار
1-1 تعيين اهداف فعاليت تجاري
1-2 ارزيابي وضعيت
1-3 تعيين اهداف داده کاوي
1-4 ارائه طرح پروژه
2 شناسايي و درک داده ها
2-1 جمع آوري اوليه داده
2-2 توصيف داده ها
2-3 کاوش داده ها
2-4 بررسي کيفيت داده ها
3 آماده سازي داده ها
3-1 انتخاب داده ها
3-2 پاکسازيداده ها
3-3 ساخت داده ها
3-4 يکپارچه سازي داده ها
3-5 فرمت داده ها
4 مدلسازي
4-1 انتخاب تکنيک مدلسازي
2-4 ايجاد طرح آزمون
4-3 ساخت مدل
4-4 ارزيابي مدل
5 ارزيابي
5-1 ارزيابي نتايج
5-2 مرور فرآيند
5-3 تعيين مراحل بعدي
6 گسترش و استقرار
6-1 طراحي براي گسترش و استقرار
6-2 طراحي براي نظارت و نگهداري
6-3 تهيه گزارش نهايي
6-4 بازبيني پروژه
فصل چهارم: خروجيهاي CRISP-DM
1 شناخت و درک کسب و کار
2 شناسايي و درک داده ها
3 آماده سازي داده ها
4 مدلسازي
6 گسترش و استقرار
7 خلاصه وابستگيها
فصل پنجم: پيوست
1 واژه نامه و شرح اصطلاحات تخصصي
2 انواع مسئله داده کاوي
2-1 توصيف و خلاصه سازي داده ها
2-2 خوشه بندي
3-2 توصيف مفاهيم
4-2 طبقه بندي
2-5 پيش بيني
6-2 تحليل وابستگي

مترجم محمد-روزبه ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 96
نوبت چاپ 1
سايز وزيري
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
وزن 148
سال چاپ 1393
شابك9789649324463
كد كالا29961

محصولات مرتبط