استاندارد ISO 9001:2015 همراه با ماتريس ارتباط با نسخه ISO9001:2008

ناشر: صانعي شهميرزادي
نویسنده: سازمان استاندارد ‏‏‏،
مترجم: احمد جعفريان ،
وضعيت :
12,000تومان
فصل 1 ( از صفحه 1 الي 2 ) : پيشگفتار فصل 2 ( از صفحه 3 الي 11 ) : مقدمه فصل 3 ( از صفحه 12 الي 11 ) : دامنه كاربرد فصل 4 ( از صفحه 12 الي 11 ) : مرا جع الزامي فصل 5 ( از صفحه 12 الي 12 ) : واژگان وتعاريف فصل 6 ( از صفحه 13 الي 12 ) : محيط سازمان فصل 7 ( از صفحه 13 الي 12 ) : 4-1-درك سازمان و محيط آن فصل 8 ( از صفحه 13 الي 13 ) : 4-2-درك نياز ها و انتظارات طرف هاي ذي نفع فصل 9 ( از صفحه 14 الي 13 ) : 4-3-تعيين دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت فصل 10 ( از صفحه 14 الي 14 ) : 4-4-سيستم مديريت كيفيت و فرآيند هاي آن فصل 11 ( از صفحه 15 الي 14 ) : رهبري فصل 12 ( از صفحه 15 الي 14 ) : 1-5-رهبري و تعهد فصل 13 ( از صفحه 15 الي 15 ) : 5-1-1-كليات فصل 14 ( از صفحه 16 الي 16 ) : 5-1-2-تمركز بر مشتري فصل 15 ( از صفحه 17 الي 16 ) : 5-2- خط مشي فصل 16 ( از صفحه 17 الي 16 ) : 5-2-1-تعيين خط مشي كيفيت فصل 17 ( از صفحه 17 الي 16 ) : 5-2-2-انتقال خط مشي كيفيت فصل 18 ( از صفحه 17 الي 17 ) : 5-3-وظايف ،مسووليت ها و اختيارت سازماني فصل 19 ( از صفحه 18 الي 17 ) : طرح ريزي فصل 20 ( از صفحه 18 الي 18 ) : 6-1-اقدامات براي رسيدگي به ريسك هاو فرصت ها فصل 21 ( از صفحه 19 الي 18 ) : 6-2-اهداف كيفيت و طرح ريزي دستيابي به آنها فصل 22 ( از صفحه 19 الي 19 ) : 6-3-طرح ريزي تعميرات فصل 23 ( از صفحه 20 الي 19 ) : پشتيباني فصل 24 ( از صفحه 20 الي 19 ) : 7-1-منابع فصل 25 ( از صفحه 20 الي 19 ) : 7-1-1-كليات فصل 26 ( از صفحه 20 الي 19 ) : 7-1-2-افراد فصل 27 ( از صفحه 20 الي 19 ) : 7-1-3-زير ساخت فصل 28 ( از صفحه 20 الي 20 ) : 7-1-4-محيط براي اجراي فرآيندها فصل 29 ( از صفحه 21 الي 21 ) : 7-1-5-منابع پايش و اندازه گيري فصل 30 ( از صفحه 22 الي 22 ) : 7-1-6-دانش سازماني فصل 31 ( از صفحه 23 الي 22 ) : 7-2-صلاحيت فصل 32 ( از صفحه 23 الي 23 ) : 7-4-ارتباطات فصل 33 ( از صفحه 24 الي 23 ) : 7-5-اطلاعات مدون فصل 34 ( از صفحه 24 الي 23 ) : 7-5-1-كليات فصل 35 ( از صفحه 24 الي 23 ) : 7-5-2-ايجاد وبه روز رساني فصل 36 ( از صفحه 24 الي 24 ) : 7-5-3-كنترل اطلاعات مدون فصل 37 ( از صفحه 25 الي 24 ) : عمليات فصل 38 ( از صفحه 25 الي 25 ) : 8-1-طرح ريزي و كنترل عمليات فصل 39 ( از صفحه 26 الي 25 ) : 8-2-الزامات براي محصولات و خدمات فصل 40 ( از صفحه 26 الي 25 ) : 8-2-1-ارتباط بامشتري فصل 41 ( از صفحه 26 الي 26 ) : 8-2-2-تعيين الزامات مرتبط بامحصولاتو خدمات فصل 42 ( از صفحه 27 الي 27 ) : 8-2-3-بازنگري الزامات مربوط به محصولات وخدمات فصل 43 ( از صفحه 28 الي 27 ) : 8-2-4 تغيير درالزامات محصولات و خدمات فصل 44 ( از صفحه 28 الي 27 ) : 8-3-طراحي وتوسعه محصولات و خدمات فصل 45 ( از صفحه 28 الي 27 ) : 8-3-1-كليات فصل 46 ( از صفحه 28 الي 28 ) : 8-3-2-طرح ريزي طراحي و توسعه فصل 47 ( از صفحه 29 الي 28 ) : 8-3-3-ورودي هاي طراحي و توسعه فصل 48 ( از صفحه 29 الي 29 ) : 8-3-4-كنترل طراحي وتوسعه فصل 49 ( از صفحه 30 الي 29 ) : 8-3-5-خروجي هاي طراحي و توسعه فصل 50 ( از صفحه 30 الي 30 ) : 8-3--6-تغييرات طراحي و توسعه فصل 51 ( از صفحه 31 الي 30 ) : 8-4 كنترل محصولات ،خدمات و فرآيندهاي ارئه شده ازبيرون فصل 52 ( از صفحه 31 الي 30 ) : 8-4-1كليات فصل 53 ( از صفحه 31 الي 31 ) : 8-4-2-نوع وميزان كنترل فصل 54 ( از صفحه 32 الي 32 ) : 8-4-3-اطلاعات براي ارائه دهندگان بيروني فصل 55 ( از صفحه 33 الي 32 ) : 8-5-توليد وارائه خدمات فصل 56 ( از صفحه 33 الي 32 ) : 8-5-1-كنترل توليد و ارائه خدمت فصل 57 ( از صفحه 33 الي 33 ) : 8-5-2-شناسايي و رديابي فصل 58 ( از صفحه 34 الي 33 ) : 8-5-3-اموال متعلق به مشتري يا ارائه دهندگان بيروني فصل 59 ( از صفحه 34 الي 34 ) : 8-5
نویسنده سازمان استاندارد ‏‏‏،
مترجم احمد جعفريان ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 65
نوبت چاپ 1
سايز پالتويي
ابعاد 125*200 سانتي‌متر
وزن 113
سال چاپ 1394
شابك9786007614136
كد كالا35279

محصولات مرتبط